دانلود پاورپوینت رشته نفت

دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

 
 
چکیده:
در شرایط نامطلوب برداشت نظیر ویسکوزیته زیاد نفت، کشش میان سطحی بالای آب -نفت ، نفوذپذیری پایین ، نفت دوست بودن شبکه وعدم پیوستگی در شکافهای مخزن ، اضافه کردن موادی جهت ازدیاد برداشت نفت اجتناب ناپذیر خواهد بود . در این حالت برای افزایش برداشت نفت توسط نیروهای موئینگی و گرانشی، تزریق آب و گاز از گزینه های مورد نظر در مهندسی مخزن است . از طرفی دیگر، این فرآیندها کارایی چندانی در برداشت نفت از مخازن نفت دوست شامل نفت سنگین ندارند . در این مورد از تزریق امتزاجی گاز ، تزریق مواد شیمیایی و حرارتی جهت فایق آمدن بر این مشکلات استفاده می شود .
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
  ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
مقدمه:
ذخایر نفت در دنیا:

مشخصات مخازن نفت سنگین ایران:

انواع روش های برداشت از مخازن سنگین:

تکنولوژی بازیافت سرد:
مکانیزم های بازیافت  سرد:

پارامترهای مناسب جهت انجام پروژه های بازیافت سرد:

استحصال روباز(معدن کاری):

پارامترهای مناسب جهت انجام پرو ژه-های استحصال رو باز:

روش های گرمایی:
تزریق بخار آب:
تزریق سیال گرم:
گرمایش الکتریکی ومغناطیسی:
روش هیبریدی:
احتراق درجا:
مکانیزم های احتراق در جا:
احتراق رو به جلو:
  احتراق معکوس:

مکانیزم های احتراق رو به جلو :

1مقایسه روش احتراق وتزریق سیال:

 مزایای روش احتراق:

مزایای روش تزریق سیال:

منابع: