چکیده

توسل به عزیزان درگاه الهی از جمله مسائلی است که میان مسلمانان جهان رواج کامل دارد، و از روزی که شریعت اسلام به وسیله پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابلاغ شد از طریق احادیث اسلامی مشروعیت آن نیز، اعلام گردید. یکی از مسائل مهم که در قرن اخیر بین مسلمانان مطرح شده، توسل و ارتباط آن با توحید عبادی است که در قرون گذشته بین مسلمانان کمتر مورد بحث بود؛ زیرا تمام مسلمانان و علمای مذاهب به ‌ گونه‌ای توسل را پذیرفته‌اند و یا در حد کراهت و حرمت به ‌ عنوان حکم فقهی در فقه از آن بحث کرده‌اند، اما در دو قرن اخیر که وهابیت گسترش یافته، حکم توسل را بالاتر از یک حکم فقهی، به حکم اعتقادی و شرک و کفر رسانده‌ اند و می‌گویند چون توسل عبادت غیر خداست، پس درخواست کمک از غیر خدا شرک است. توسل به صالحین و اولیای الهی از زمان خلقت حضرت آدم تاکنون در بین مردم رواج داشته است و قرآن نیز به آن دعوت کرده است. توسل انواعی دارد؛ از قبیل: ۱ – توسل به ذات و اسما و صفات الهی؛ ۲ – توسل به پیامبر اکرم (ص)و به جاه و مقام و حق آن حضرت؛ ۳ – توسل به اولیای الهی و صالحین؛ ۴ – توسل به قرآن؛ ۵ – توسل به ایمان و اعمال صالح و… است. هدف از تحقیق حاضر بررسی جایگاه توسل در بین زنان شهرستان بم است . روش تحقیق حاضر به صورت آماری - توصیفی است. مطالب مورد نظر در این تحقیق با فیش برداری از كتاب های معتبر كتابخانه شهر و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و پرسش از زنان شهر بم جمع آوری شده است.

 

کلیدواژه:توسل، قرآن، زنان، شهر بم.


 

فهرست مطالب

عنوان................................................................................................................ صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه .............................................................................................................................................................. 1

بیان مساله ...................................................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت تحقیق  ......................................................................................................................... 4

اهداف تحقیق.................................................................................................................................................. 6

سوالات تحقیق............................................................................................................................................... 7

تعاریف و مفاهیم .......................................................................................................................................... 8

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق................................................................................................................................................ 9

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق................................................................................................................................................. 20

روش گردآوری اطلاعات .......................................................................................................................... 20

جامعه ی آماری ......................................................................................................................................... 20

نمونه آماری ................................................................................................................................................ 20

ابزار جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................... 21

روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................. 21

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مفهوم شناسى واژه «وسیله»................................................................................................................... 22

دو دیدگاه درباره توسّل.............................................................................................................................. 24

توسل در نظام حكیمانه الهى.................................................................................................................. 25

انواع توسّل.................................................................................................................................................... 26

توسل در امور مادی.................................................................................................................................... 29

توسل در امور معنوی................................................................................................................................. 29

توسل در قرآن مجید................................................................................................................................. 30

توسل در فقه اهل سنت........................................................................................................................... 31

آثار تربیتی توسل........................................................................................................................................ 35

تحریف در مفهوم سازنده توسل.............................................................................................................. 36

شواهد قرآنى بر صحّت توسّل.................................................................................................................. 36

مفهوم و مصداق وسیله از دیدگاه قرآن................................................................................................ 38

توسّل از منظر روایات................................................................................................................................ 49

مراتب توّسل................................................................................................................................................. 55

نمونه هایی از توسّل در زندگی بزرگان................................................................................................. 56

تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................. 69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری ................................................................................................................................................ 75

پیشنهادات.................................................................................................................................................... 77

محدودیت های تحقیق.............................................................................................................................. 77

منابع و ماخذ .............................................................................................................................................. 78